Voorschoten geeft te veel geld uit

Marieta Kroft
Voorschoten

Voorschoten geeft jaarlijks vier miljoen euro te veel uit. Discipline om de hand op de knip te houden, ontbreekt. Er worden regelmatig besluiten genomen zonder dat de financiële dekking is geregeld. Bezuinigingen worden nog wel eens doorgeschoven.

Dat beeld schetst de provincie Zuid-Holland in de donderdag openbaar gemaakte begrotingsscan.

De gemeente geeft jaarlijks 37,5 miljoen euro uit, terwijl het maar 30 miljoen euro via het gemeentefonds binnenkrijgt. Voor een deel kan de gemeente dat veroorloven omdat er 1 miljoen euro meer onroerend zaakbelasting binnenkomt dan waarmee het gemeentefonds rekening houdt. Ook krijgt ze 2,5 miljoen euro binnen uit andere inkomstenbronnen zoals de precarioheffing.Er resteert nog een gat van vier miljoen euro. Dat wordt nu jaarlijks opgevangen door incidentele dekkingen.

De reserves dalen in de jaren 2010 tot en met 2020 met 60 procent, van ruim 65 miljoen euro naar 26 miljoen. Hierdoor nemen ook de rente-inkomsten af.

Voorschoten geeft relatief veel uit aan bestuur en ondersteuning. De onderzoekers verwachten dat er alleen kan worden bezuinigd op de werkorganisatie Duivenvoorde (het ambtenarenapparaat dat Voorschoten samen met Wassenaar heeft) als de ambtenaren minder taken krijgen. Dat kan bijvoorbeeld door veel vaker hetzelfde beleid voor Voorschoten én Wassenaar te maken. Verder springen de uitgaven aan het beheer en onderhoud van de infrastructuur er als kostenpost uit.

De provincie vergeleek Voorschoten met vijf andere gemeenten. Daaruit bleek dat Voorschoten meer uitgeeft aan de zorgtaken, schoolgebouwen, de infrastructuur en riool en reiniging. Mogelijk kan er hierop worden bezuinigd. De gemeente kan anderzijds de inkomsten verhogen door parkeerbelasting in te voeren en meer onroerend zaakbelasting op niet-woningen te heffen.

De begrotingsscan is niet vrijblijvend. Voorschoten moet er iets mee doen, wil het van het verscherpte toezicht van de provincie afkomen. Donderdag 6 juli bespreekt de gemeenteraad het onderzoek.

De scan is openbaar en het gehele rapport staat op de website van de provincie Zuid Holland via https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/lokaal-bestuur/financieel-toezicht/

Meer nieuws uit Leiden

Net Binnen

Ombudsteam

Ons Ombudsteam springt in de bres voor de consument.