Engelse bijspijkerlessen op universiteiten

Engelse bijspijkerlessen op universiteiten
Amsterdam

Engels wordt steeds dominanter op de universiteiten. Enkele universiteiten overwegen nu een taaltoets en bijspijkerlessen aan te bieden.

Studieboeken aan universiteiten zijn al grotendeels in het Engels, maar ook steeds meer colleges, werkcolleges en toetsen zijn in het Engels. „Een zesje voor Engels op vwo niveau, is misschien niet genoeg”, denkt Anthony Duursma, lid van de studentenraad van de faculteit sociale wetenschappen aan de VU.

„Het probleem speelt op de hele universiteit. Vorig jaar hebben verschillende studentenraden een enquête onder VU-studenten gehouden. Daaruit bleek dat een aanzienlijk deel van de eerstejaars behoefte heeft aan ondersteuning van hun Engels”, vult zijn collega Koen Donatz aan. Daarom heeft de studentenraad een voorstel ingediend voor een Engelse taaltoets, zo maken ze in het universiteitsblad Advalvas bekend.

Hulpmiddel

„De toets is niet bedoeld als selectie, maar als hulpmiddel. Zo nodig kunnen ze een bijspijkercursus volgen, het liefst gratis aan de VU”, hoopt Donatz. „Waarschijnlijk komt in september al een test met een taaltoets voor Engels.” Zover gaat Jacquelien van Stekelenburg, portefeuillehouder onderwijs, nog niet. „We zijn wel druk in gesprek om een Engelse taaltoets mogelijk te maken. Mochten er bijspijkerlessen komen, dan is de eerste cursus gratis en daarna moet worden betaald.”

De noodzaak van een taaltoets is ook volgens Van Stekelenburg groot. „Ook wij gaan steeds meer opleidingen in het Engels aanbieden. Vanaf 2018 is bij voorbeeld antropologie volledig in het Engels.”

Leiden

Ook in Leiden wordt gedacht aan een taaltoets. „Bij ons zijn vrijwel alle masters in het Engels en nu al acht bacheloropleidingen. We vinden het belangrijk dat studenten goed zijn voorbereid. Ook moeten studenten betere toegang krijgen tot cursussen Engels. Daarom ontwikkelen we de komende jaren cursussen Engels voor studenten en een taaltoets die in het tweede of derde studiejaar van de bachelor wordt afgenomen. Als daaruit blijkt dat studenten het Engels onvoldoende beheersen, kunnen ze vervolgens een cursus Engels van de Universiteit Leiden volgen. Dat bereidt hen beter voor op de Engelstalige masteropleidingen”, zet woordvoerster Caroline van Overbeeke de plannen uiteen.

De Universiteit van Amsterdam (UvA) biedt al een gratis toets aan voor derdejaars-bachelorstudenten en de masterstudenten. De gratis test, afgenomen door Ielts, is een initiatief van het College van Bestuur en de Centrale Studentenraad. De universiteit acht het van groot belang dat studenten het ’Academic English’ goed beheersen. Onduidelijk is of bijspijkerlessen worden aangeboden en dat wellicht al in het eerste jaar een dergelijke test wordt gehouden.

Meer nieuws uit Nieuws