Premium

Brede politieke steun in Noordwijk voor F1-vervoer over strand

Brede politieke steun in Noordwijk voor F1-vervoer over strand
Louis Koppel, op de voorgrond, meldde zich tijdens het debat over het F1-vervoer, geregeld bij de interruptiemicrofoon.
© Foto Leidsch Dagblad
Noordwijk

De gemeenteraad van Noordwijk heeft dinsdagavond ingestemd met het strandvervoer van personeelsleden van drie F1-teams. Moties van PvdA en GroenLinks om hieraan geen medewerking te verlenen werden door de overige acht fracties verworpen.

PvdA’er Jan Janson sprak van een ’onzalig plan’, Louis Koppel van GroenLinks typeerde de op handen zijnde ontheffing eerder als ’bizar en mesjogge’. Verschillende fractiewoordvoerders waren daarover weer verbolgen en noemden de uitlatingen ’goedkoop’ en ’stemmingmakerij’.

PvdA en GroenLinks wezen op de kwetsbare natuur, met name in het op de gemeentegrens van Noordwijk en Zandvoort gelegen strandreservaat Noordvoort.

Ze voelen zich gesteund door een petitie die maandagavond laat al door bijna dertienduizend mensen was ondertekend. Daarin wordt opgeroepen geen toestemming te verlenen voor het vervoer.

Broedseizoen

Maar op de twee politieke partijen na was er grote eensgezindheid in de Noordwijkse gemeenteraad. Het verzoek van Red Bull dat via de Zandvoortse beachclub The Spot is ingediend, zou niet afwijken van andere aanvragen om ontheffing, zoals de voor mountainbikers georganiseerde Beachrace.

Omdat het daarbij gaat om vele fietsers met begeleiding van de nodige voertuigen acht wethouder Roberto ter Hark de overlast van een dergelijk evenement groter dan het vervoer over het strand van drie F1-teams: naast Red Bull gaat het dan om zusterteam Alpha Tauri en Mercedes.

Lees ook: Strandrit blijft F1-sterren bespaard: voor Max en Lewis is gewoon een heli gereserveerd

Volgens de tegenstanders van het vervoer zou Noordvoort in het eerste weekeinde van mei, als de Dutch Grand Prix wordt verreden, door het broedseizoen extra kwetsbaar zijn. „Wanneer jij jezelf een betrouwbare overheid wil tonen en je wijst een gebied aan als rust- en foerageergebied dan laat je niet tijdens het broedseizoen de rust verstoren”, meende Koppel.

Gerben van Duin van oppositiepartij Puur, steunde de werkwijze van het college. „De discussie lijkt om emotie te gaan. Een kolonne over het strand, Verstappen over het strand, dan ontstaat er een soort beeldvorming. Alsof we hier dingen doen die verschrikkelijk zijn.”

Zeehonden

Dat de rust van mogelijk aanwezige zeehonden in Noordvoort verstoord zou worden, relativeerde hij door erop te wijzen dat hij bij de Uitwatering in Katwijk drie zeehonden lagen, terwijl er volop lawaai was vanwege de opbouw van strandpaviljoens.

Ook boze boeren werden met hun tractoren voor een protest op het Malieveld over het strand gedirigeerd. Van Duin: „Er worden door Noordwijk geregeld vergunningen voor verschillende evenementen verstrekt, mits dat maar gebeurt onder goede voorwaarden.”

Volgens wethouder Ter Hark is daar in dit geval zeker sprake van. Het vervoer van het F1-personeel moet met elektrische auto’s plaatsvinden, is gehouden aan strikte tijden en snelheden en wordt beperkt tot een aantal voertuigen. Hoeveel dat er zijn kon hij nog niet zeggen, omdat daarover nog overleg met aanvrager wordt gepleegd.

Donderdag zit hij daarmee om tafel. Een dag nadat ook verschillende natuurorganisaties een onderhoud hebben gehad. „We zullen in ieder geval rekening houden met het foerageergebied en voldoende afstand houden van de duinen, zodat de vogels die daar nestelen er geen last van hebben.”

Lees ook: Petitie tegen F1-vervoer over het strand al door duizenden getekend

Tijdelijke camping

Een motie van D66 om nadelige effecten van de ontheffing vooraf in kaart te brengen, redde het ook niet. Wel zegde Ter Hark na de Grand Prix een evaluatie toe.

Ter Hark gaf aan gehoor te hebben gegeven aan de breed gedragen oproep die in november door de gemeenteraad werd gedaan om met creatieve oplossingen te komen om van het F1-weekeinde ook in Noordwijk een succes te maken.

Daar hoort niet alleen het vervoer van de teams bij, maar ook een tijdelijke camping in Noordwijkerhout en parkeergelegenheid voor bezoekers van het evenement aan de Langevelderslag.

Dat het doorkruisen van Noordvoort onder meer in strijd zou zijn met het provinciaal natuurnetwerk en de inrichting van het Nationaal Park Hollandse Duinen, zoals Janson betoogde, werd door CDA’er Theo Alkemade ontkend. „Het strand is gewoon toegankelijk. Het Natura 2000-gebied ligt ernaast.” Noordvoort zou zich volgens Alkemade beperken tot de zee werende duinen. „U bestempelt het gebied te breed.”

Natuurorganisaties betwisten dat en lieten al doorschemeren naar de rechter te stappen als ontheffing er definitief komt. De bedoeling is dat die 25 februari wordt gepubliceerd. Intussen verplaatst de discussie zich ook naar andere overheden.

Nadat PvdA en Partij voor de Dieren in de provincie Zuid-Holland al vragen hadden gesteld aan Gedeputeerde Staten, hebben de PvdA’ers William Moorlag en Gijs van Dijk over de kwestie Kamervragen gesteld aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Meer nieuws uit Duin- en Bollenstreek

Ombudsman

Ombudsmannen Durk Geertsma & Ed Brouwer springen in de bres voor de consument.